كلون سازي و بيان ژن Core ويروس هپاتيت C در باكتري اشريشيا كلي

نويسنده: نسرين راستگو
استاد راهنما: علي كرمي
استاد مشاور: فرزانه صباحي
تاريخ دفاع: 1381/10/01
مدرك: كارشناسي ارشد بيوتكنولوژي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، علوم پزشكي،
چكيده: ويروس هپاتيت c عامل بيش از 90% موارد هپاتيت non-A, non-B بعد از تزريق خون محسوب مي شود. تقريبا 1% جمعيت جهان آلوده به اين ويروس مي باشند. در بيش از 75% موارد عفونت حاد ويروسي پيشرفت كرده و به مرحله مزمن مي رسد و در مواردي سيروز كبدي و حتي سرطان كبد ايجاد مي كند. ويروس هپاتيت C يك ويروس RNA دار تك رشته اي مثبت متعلق به خانواده فلاوي ويروسها مي باشد كه يك پلي پروتئين با طول 3010 تا 3033 اسيد امينه كد مي كند. پروتئين نوكلئوكپسيد يا Core در انتهاي آمين اين پلي پروتئين قرار گرفته است كه از طريق شكافهاي پروتئوليتيك توسط پروتئازهاي ميزبان (در محل اسيد امينه 191) از آن جدا مي شود. در اين تحقيق بعد از استخراج RNA از سرم افراد بيمار، cDNA مربوط به ژن Core با پرايمرهاي ويژه ساخته شد و به روش PCR با پرايمرهاي طراحي شده از روي ترادف ژني سويه هاي 4، 1b تكثير شد. پس از كلون سازي cDNA مربوط به ژن Core در وكتور pUC18، كلون نوتركيب حاصل تعيين ترادف شد. نتيجه تعيين ترادف نشان داد كه ژن Core‌ جدا شده از يك بيمار ايراني 96% شباهت با سويه a1 و 95% شباهت با سويه b1 ويروس هپاتيت c‌ دارد. به منظور توليد پروتئين نو تركيب Core‌، ژن تعيين ترادف شده در وكتور بياني pET28a كلون شد و بعد از بررسي صحت كلونينگ پلاسميد نوتركيب حاصل به باكتري (3DE)21BL ترانسفورم شد. وجود باند 23.5KD در ژل SDS-PAGE و وسترن بلات با آنتي باديهاي مونوكلونال ضد دم هيستيديني و ضد پروتئين Core بيان اين ژن در وكتور pET28a را تاييد مي كند.
كلمات كليدي: كلون سازي ژن، سيستم بياني pET، ويروس هپاتيت C، ژن Core، پروموتر