بررسي وضع آلودگي آبهاي زيرزميني به يون نيترات در اثر كاربرد كودهاي ازته در شهرستان بابل

نويسنده: انوشيروان محسني
استاد راهنما: ناصر رازقي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/12/30
مدرك: فوق ليسانس مدرسي علوم بهداشتي بهداشت محيط ( مهندسي بهسازي)
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، علوم پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: