انديكاسيون هاي گاستركتومي در بيماريهاي معده و دوئودنوم

نويسنده: حميرا بيات
استاد راهنما: مشك گو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/09/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: