توتال گاستركتومي در سرطان معده و بازسازي يك معده جديد

نويسنده: عطاالله حيدري
استاد راهنما: محمد صادق باقري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: ماهيت بدون علامت بودن و شيوع، در گروههاي اقتصادي اجتماعي پايين و در نتيجه پيشرفته بودن سرطان معده در هنگام تشخيص سبب پوچ گرايي در مورد درمان آن شده تا جايي كه تشخيص سرطان معده حكم مرگ را دارد.
علي رغم كاهش چشمگير شيوع كانسر معده در 60 سال اخير و پيشرفت شاياني كه در چند دهه گذشته از نظر تشخيص زودرس سرطان معده بعمل آمده است هنوز سرطان معده يكي از علل عمده مرگ و مير است بطوري كه در سال 1989 بيست هزار مورد سرطان معده در ايالات متحده تشخيص داده شده و 13900 آمريكائي به همين دليل جان خود را از دست داده اند.
شيوع سرطان معده بطور وسيعي در كشورهاي مختلف متفاوت است و بطور قابل ملاحظه اي در ژاپن، چين، شيلي و ايرلند شايع مي باشد شيوع سرطان در مناطق با شيوع بالا 20 برابر مناطق با شيوع كم (مثل مالزي) است. در ايران هر چند مطالعه اي براي تعيين ميزان شيوع سرطان معده به عمل نيامده ولي به نظر اكثر جراحان سرطان معده (البته نه به اندازه مناطق با شيوع بالا) در ايران شايع است.
امروزه با گذشت بيش از يك قرن از زمان اولين گاستركتومي در سال 1875 توسط Jones و ابداع تكنيك توتال گاستركتومي توسط (Schlatter (1897 و بهبودي در تكنيك هاي جراحي و همزمان با آن پيشرفت علم بيهوشي، مراقبتهاي حين و بعد از عمل و اثبات عدم تفاوت بين موربيديتي و مورتاليتي جراحي سرطان معده در افراد پير و جوان ديگر پذيرفته نيست كه كانسر معده را غيرقابل علاج پنداشت بلكه رزكسيون معده مي تواند تسكين عالي در اغلب بيماران و گاهي اوقات كه كانسر به اپي تليوم محدود باشد علاج كامل بدهد.
عدم پذيرش راديوتراپي و شيمي درماني در درمان سرطان معده و باقي ماندن جراحي به عنوان يگانه راه درمان، و از طرف ديگر پيشرفته بودن سرطان معده در غالب بيماران ايراني هنگامي تشخيص ضرورت بررسي روي چنين بيماراني منطقي به نظر مي رسد لذا در پايان نامه حاضر پس از بررسي متون علمي موجود در اين رابطه، مطالعه اي رترواسپكتيو به عمل آمده است كه اهداف آن شامل تعيين ميزان گرفتاري ارگانهاي مجاور حين عمل، ميزان سورويوال، عوارض زودرس و ديررس و مقايسه انواع جانشين سازيهاي معده مي باشد.
كلمات كليدي: