امكان سنجي استفاده از پتانسيل اكسيداسيون و احياء (ORP) به عنوان شاخص كيفي آب استخر شنا

نويسنده: علي اكبر رودباري
استاد راهنما: كاظم ندافي
استاد مشاور: محمود شريعت، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1380/04/09
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: با توجه به پرهزينه بودن، زمان بر بودن و نياز به اپراتور ورزيده و امكانات آزمايشگاهي فروان روشهاي باكتريولوژيك، براي پايش كيفيت آب استخر شنا، اين تحقيق با عنوان « بررسي امكان استفاده از پتانسيل اكسيداسيون احياء آب به عنوان شاخص كيفي آب استخر شنا» به مرحله اجرا درآمد. اندازه گيري ORP نتايج سريعتر و دقيق تري نسبت به روش باكتريولوژيك ارائه مي دهد.
اين تحقيق در دو مرحله صورت مي گيرد: 1- مرحله مطالعات ميداني 2- مرحله مطالعات آزمايشگاهي
در مطالعات ميداني از استخر دانشكده پرستاري و مامايي، نمونه برداري باكتريولوژيك، آزمايشهاي تعيين مقدار كلر باقيمانده و سنجش ORP صورت گرفت و در مطالعات آزمايشگاهي بر روي نمونه هاي ميداني و نيز نمونه هاي ساختگي در آزمايشگاه آزمايشهاي تعيين مقدار كل كليفرم، كليفرمهاي مدفوعي، كل باكتريها و جست و جوي استرپتوكوك مدفوعي، سنجش مقدار كلر باقيمانده و ORP صورت گرفت.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه وقتي مقدار ORP آب استخر شنا از 621 ميلي ولت فراتر مي رود كيفيت باكتريولوژيك آب استخرهاي شنا ( از نظر كل كليفرم و كليفرمهاي مدفوعي ) با استانداردهاي انجمن بهداشت عمومي آمريكا و جامعه اقتصادي اروپا مطابقت دارد. بنابراين پيشنهاد مي گردد در 2 نقطه مختلف استخر ( ناحيه كم عمق و ناحيه عميق ) حس گرهاي ORP نصب گردد و در اتاق كار اپراتور نمايشگري نصب گردد تا مقدار ORP اندازه گيري شده و كلر باقيمانده متناظر آن را بصورت پيوسته نشان دهد و در صورت تخطي از مقدار تعيين شده اقدامات لازم صورت پذيرد.
كلمات كليدي: