آدنوكارسينوم معده

نويسنده: محمد كاظم نوري
استاد راهنما: عزت ملك افشار
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اروميه، پزشكي،
چكيده: در نوشتاري كه پيش روي شماست سعي رفته است تا تحت عنوان «ادنوكارسينوم معده» يكي از بدخيميهاي نسبتاً شايع كشورمان شرح داده شود.
اهميت تشخيص بموقع اين عارضه بركسي پوشيده نيست، گرچه گاهاً به دليل كم بها دادن به امر بيماريابي و كمبود امكانات تشخيصي با بيماران در مراحل پيشرفته ضايعه روبرو مي شويم، شايد همين نكته هم كافي بود تا به بهانه نگارش پايان نامه موضوع فوق را مورد بررسي قرار داد. اميد كه اين كمترين، خدمتي هر چند ناچيز در جهت بررسي اجمالي بيماري و راههاي تشخيصي آن باشد. در اين مقاله تلاش خواهد شد با يادآوري و بها دادن به علائم باليني و خصوصاً دقت روي علائم غير اختصاصي از جمله كم خوني و لاغري و نيز علائم گوارشي غيرقابل توجيه و همچنين استفاده صحيح و بموقع از امكانات پاراكلينيكي موجود، تشخيص سريع بيماري را ميسر ساخت.
كلمات كليدي: