بررسي دخالت ريسك فاكتورهاي مؤثر در بروز سرطان معده

نويسنده: اورنگ يوسفي سوران
استاد راهنما: داريوش راوري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: سپاس بيكران خداي منان را كه بر من ناتوان منت نهاد تا ره توشه اي هر چند بي مقدار را گردآوري و در اختيار عاشقان علم و معرفت قرار داده باشم. سير تكاملي علم و رسيدن به مجهولات گذشته و در كنار آن بوجود آمدن يك سري مجهولات جديدتر انسانها را به خود مجذوب كرده و حلاوتي توصيف ناپذير به زندگي دوستداران اين سير و سلوك مي بخشايد و هر آئينه نوعدوستان را به مجاهدتي بي وقفه فرا مي خواند چرا كه سكون علم يعني پايان خط كه با فنا فاصله چنداني ندارد. در همين راستا در پايان دوره فراغت از دانشكده تصميم به بررسي ريسك فاكتورهاي سرطان معده گرفتم. از آنجائي كه تغذيه يك امر حياتي براي هر انسان بوده و نقش مهم معده در مساعدت به هضم و جذب غذا غيرقابل انكار مي باشد لذا شناخت ساختمان معده و سرطان و علل برانگيزاننده آن از اهميت خاصي برخوردار مي باشد كه شايد بتوان از اين ره دل در نواي به بنـد كشيدگانش بنهيم و چاره اي بينديشيم. سرطان معده 500 سال قبل از ميلاد بصورت ابتدايي شناخته شده بود. ابوعلي سينا دانشمند مشهور ايراني در قرن دهم هجري اولين مورد از سرطان معده را به صورت علمي تشريح نموده است و از آن به بعد نيز تكامل تدريجي در شناخت دقيق تر آن و فاكتورهاي مؤثردر بوجود آمدن و همچنين در درمـان هاي مختلفي كه انجـام مي شده رخ داده است. در دهـه هاي اخيـر پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي در تكنيك هاي جراحي معده اتفاق افتاده كه در نهايت به افزايش طول عمر بيماران منجر شده است كه اميدواريم در آينده درمانهاي بهتر و آسانتري كشف گردد.
سرطان معده در ايران از شيوع نسبتاً بالايي برخوردار بوده و اغلب در مراحل پيشرفته آن شناخته مي شود كه امكان علاج پذير بودن آن را كمتر مي نمايد و لذا موجبات مرگ را فراهم مي سازد. متأسفانه در جامعه ما هنوز آگاهيهاي عمومي لازم جهت مراجعه سريع بيماران وجود نداشته و اكثراً علائم اوليه آن را به حساب ورم و يا زخم معده گذاشته و با مصرف داروهاي قابل دسترس سرپوشي به تشخيص زود هنگام آن مي گذارند. از طرف ديگر عدم توجه كافي و بررسيهاي لازم توسط پزشكان در مراحل ابتدايي از علـت ديگر به تـأخير افتـادن تشخيص كـانسر معـده مي باشد و مسئله سوم نبودن مراكز غربال كننده كانسر معده در افراد داراي ريسك بالا نظير آنچه كه در ژاپن وجود دارد موجب پيشرفت ضايعه مي گردد. در مطالعه انجام گرفته كه بر روي 50 بيمار مبتلا به كانسر معده مي باشد لزوم آگاه نمودن عامه مردم در مورد ريسك فاكتورها و علائم اوليه سرطان معده و توجه دادن به پزشكان عمومي جهت دقت كافي و پي گيري بيماران و ايجاد مراكز غربالگر افراد داراي ريسك بالا ضروري به نظر مي رسد.
كلمات كليدي: