بررسي آماري سرطان معده در 10 سال اخير در بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) و نتيجه درمان جراحي

نويسنده: بهنوش عابدي اردكاني
استاد راهنما: داريوش راوري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: دنياي وسيع و پر عظمت طب، با گستردگي و زيبايي خود انسان را گيج و مبهوت مي كند و اغراق نيسـت اگـر بگوييم هر چه انسان بيشتر در آن وارد مي شود، به ناتواني و علم نـاقص خـود بيشتر پي مي برد. دنيايي كه در آن انسان با مطالعه كوچكترين جزء موجود يعني سلول، به ناچار در برابر قدرت و عظمت خداوندي سر تعظيم فرود مي آورد و خود را در برابر اين همه شكوه و جلال، ناچيز مي يابد. اما در سايه الطاف و نعمتهاي بي دريغ آن تواناترين و انسان كه اشرف مخلوقات نام گرفته است، قادر به كسب علم و دانش و آشنايي با رمز و راز اين درياي بيكران مي گردد. بدين ترتيب است كه پزشك از نعمت بزرگ زندگي دوباره بخشيدن به انسانها و لذت حاصل از آن برخوردار مي شود.
آدمي در سايه تلاشهاي فراوان و سالها مطالعه و كوشش توانسته است در زمينه تشخيص و درمان بيماريها به نتايج چشمگيري دست يابد و چه بسيار بيماريها و آسيب هايي كه زماني نام آنها انسان را به وحشت و هراس مي افكند و آدمي خود را در مقابله با آنها عاجز و ناتوان مي ديد، اكنون يكي از آسان ترين و قابل علاج ترين مسائل علم طب محسوب مي شوند.
اما هنوز در اين درياي بيكران و پر از شگفتي و معما، مسائل و مشكلاتي لاينحل باقي مانده اند. انواع سرطانها يكي از اين مشكلات هستند كه عليرغم مطالعات و تلاشهاي فراواني كه براي شناسايي و مقابله با آنها انجام گرفته است، هنوز هم در اكثر موارد انسان در مقابله با آنها بي سلاح و بي دفاع است. اين رشد لجام گسيخته سلولي در وجود انسان ذره ذره پيش مي رود و پزشك در برابر عملكرد اين ذرات ميكروسكوپي ناتوان باقي مانده در بسياري از موارد تنها نظاره گر رنج و عذاب بيمار مبتلاست.
سرطان معده نيز يكي از اين انواع است كه با شيوع نسبتاً زياد خود، جان بسياري را مي گيرد و عليرغم پيشرفتهاي قابل توجه در زمينه تشخيص زود هنگام آن هنوز هم به صورت معضلي در علم پزشكي باقي مانده است.
شيوع اين بدخيمي و نتيجه خوب درماني در صورت تشخيص زود هنگام آن، همانند ديگر بدخيمي ها و مشاهده بيماران مبتلا در طي گذراندن دوران تحصيلم مرا برآن داشت تا مطالعه اي هر چند مختصر و ناقص در اين زمينه انجام دهم و با بررسي گذشته نگر اطلاعات موجود و در دسترس عده اي از بيماران كشورم، نگاهي كلي به اين بيماري داشته باشم. اين مجموعه مسلماً بدون عيب و نقص نيست و از آنجا كه در طي مسير به اشكالات فراوان برخورد كردم نتوانستم آن را آن چنان كه در ابتدا در نظر داشتم پياده كنم و با توجه به امكانات مختصر و اطلاعات اندك من در اين زمينه، هدف من نشان دادن راهي براي مقابله با اين بيماري نبوده است. تنها اميد من اين است كه اين مجموعه بتواند دريچه اي كوچك به اين جهان پر از معما باشد تا افرادي تواناتر از من و با امكانات بيشتر، كه براي مردم اين سرزمين و تمام جهانيان دل مي سوزانند و در پي يافتن راهي براي نجات بشريت از درد و رنج هستند، موفق به رسيدن به پيشرفتهاي مؤثرتري شوند. شايد كه من نيز در اين راه سخت و ناشناخته، قدم كوچكي برداشته باشم و بخش كوچكي از مستوليت بزرگي را كه بر عهده گرفته ام به انجام رسانده باشم. خداوند ياريگر همه مان باشد.
كلمات كليدي: