بررسي ارتشاح ائوزينوفيلي بعنوان فاكتوري پروگنوستيك در كارسينومهاي روده بزرگ

نويسنده: پدرام طالبي
استاد راهنما: مريم كديور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: بررسي عوامل مؤثر بر پيش آگهي بيماريهاي بدخيم، يكي از مهمترين مباحث پزشكي است. مطالعات مختلفي نشان داده است كه ارتشاح ائوزينوفيل ها در كارسينوم هاي كولوركتال سبب بهبود پيش آگهي بيماران و افزايش ميزان بقاء آنان مي گردد. در اين مطالعه، ما 36 بيمار مبتلا به كارسينوم كولوركتال را كه در فاصله زماني ابتداي سال 1374 تا انتهاي ارديبهشت 1379 تحت عمل جراحي برداشت تومور، قرار گرفته بودند را مورد بررسي قرار داديم. كلاً 28 بيمار، واجد تمامي معيارهاي تعريف شده بودند. ابتدا ميزان ارتشاح ائوزينوفيلها در بافت تومورال تعيين، و به 4 گروه فاقد ارتشاح، ارتشاح كم، متوسط و زياد تقسيم شد. با استفاده از روش Kaplan-Meier Product-limit ارتباط اين عـامـل بـا ميـزان بقاء 3 ساله بيماران تعيين و منحني هاي مربوطه رسم گرديد، و با استفاده از آزمون log rank test تاثير گروههاي مختلف بر ميزان بقاء، مقايسه گرديد. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش ميزان ارتشاح ائوزينوفيلها، ميزان بقاء نيز افرايش مي يابد. ارتباط اين عامل با ساير عوامل مؤثر بر پيش آگهي نظير مرحله تومور با استفاده از Cox stepwise regression ارزيابي گرديد و مشخص شد كه تاثير ميزان ارتشاح ائوزينوفيلها بر بهبود ميزان بقاء بيماران، مستقل از ساير عوامل مي باشد.
كلمات كليدي: كارسينوم كولوركتال، ائوزينوفيل، پيش آگهي، ميزان بقاء