تاثير ليوفيليزه كردن بر ضرايب سينتيكي و مشخصه هاي لجن فعال

نويسنده: غلامرضا موسوي
استاد راهنما: كاظم ندافي
استاد مشاور: محمود شريعت، عليرضا مصداقي نيا
تاريخ دفاع: 1379/11/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: با گسترش دانش بيوتكنولوژي، امكان كاربرد اين علم در ساير زمينه ها فراهم آمده است. يكي از اين زمينه ها، صنعت تصفيه فاضلاب بخصوص سيستم هاي تصفيه بيولوژيكي فاضلاب است. بطوري كه از اين تكنيك مي توان جهت تهيه لجن آماده از لجن سيستم هاي تصفيه اي كه بنحو مطلوب كاركرده و راندمان بالايي در حذف آلاينده ها نشان مي دهند براي كاربرد در راه اندازي اوليه، راه اندازي مجدد، كنترل فرايند، تنظيم MLVSS در حوضچه هوادهي و ... استفاده نمود. يكي از اين روشهاي تهيه لجن آماده، ليوفيليزه كردن مي باشد. اين تحقيق جهت بررسي تاثير ليوفيليزه كردن بر ضرايب سينتيكي (µmax , Y, kd,k,ks) و مشخصات لجن فعال سرعت مصرف اكسيژن (OUR)، شاخص حجمي لجن (SVI) و جنس ميكروارگانيزم هاي غالب، انجام شده است. جهت اين كار از يك سيستم در مقياس آزمايشگاهي استفاده شده است. بعد از تشكيل لجن فعال، ضرايب سينتيكي و مشخصات آن تعيين گرديد. سپس مقداري از لجن حاصل ليوفيليزه شد. سپس از لجن ليوفيليزه شده بعنوان لجن آماده جهت راه اندازي مجدد سيستم لجن فعال استفاده شده و بعد از تشكيل لجن، مجدداً ضرايب سينتيكي و مشخصات آن تعيين گرديد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد كه ضرايب سينتيكي و مشخصات لجن فعال قبل و بعد از ليوفيليزه كردن لجن از نظر آماري تفاوت معني داري نداشته است. بطوريكه بعد از افزودن لجن ليوفيليزه به سيستم، ميكروارگانيزم ها مجدداً فعاليت خود را از سر گرفته اند. لذا مي توان نتيجه گرفت كه خصوصيات متابوليكي و مرفولوژيكي ميكروارگانيزم هاي موجود در لجن كه نقش اصلي را در تصفيه فاضلاب دارند طي فرآيند ليوفيليزاسيون و ذخيره لجن ليوفيليزه شده تغييري نداشته است و آنها زيست پذيري خود را حفظ كرده اند.
كلمات كليدي: لجن فعال، ضرايب سينتيكي، سرعت مصرف اكسيژن، شاخص حجمي لجن، ليوفليزاسيون