سرطان معده و بررسي 1710 مورد آن

نويسنده: جواد غفاري
استاد راهنما: جواد هيئت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي، پزشكي واحد تهران،
چكيده:
كلمات كليدي: