گاستركتومي براي كانسر معده و انواع جانشين سازيهاي معده

نويسنده: علي اكبر افراسيابي شغل آباد
استاد راهنما: جواد پسيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، مركز آموزشي درماني فيروزگر،
چكيده:
كلمات كليدي: