بررسي كانسرهاي معده از سال 63 تا 73

نويسنده: جلال خيرخواه
استاد راهنما: شاهرخ موسوي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي سمنان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: