بررسي علل گاستركتومي در مركز آموزشي فيروزگر در 200 مورد بيمار بستري از سال 63 تا نيمسال اول سال 74

نويسنده: سيده فاطمه امير خليلي، پروانه جوادي، آذردخت برزگر شبستري
استاد راهنما: رسول عزيزي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: با توجه به اينكه گاستركتومي يكي از عملهاي نسبتاً شايع مي باشد، بر آن شديم كه مطالعه ايي بر روي تعدادي از بيماراني كه تحت عمل گاستركتومي قرار گرفته بودند انجام دهيم. ضمن اين بررسي به شايعترين علت و علل ديگري كه منجر به اين عمل شده پي برده و همچنين به بررسي يك سري عوارض در رابطه با اين عمل و مشكلاتي كه پس از آن منجر به بستري شدن مجدد بيمار گرديده است، پرداخته ايم. طي اين مطالعه توجه آماري به توزيع سن و جنس بيماران و همچنين بررسي فاكتورهاي خطر و موارد اكتيو و اورژانس شده است. تعيين اينكه در كدام قسمت از كشور ميزان كانسر بيشتر است با اين مطالعه محدود امكانپذير نيست، زيرا بايد ميزان تشخيص و مورتاليتي كانسر در نواحي مختلف بررسي شده و نيز بومي و غيربومي بودن در نظر گرفته شود، بنابراين ما از آن صرف نظر كرديم.
كلمات كليدي: