بررسي خصوصيات باليني- آزمايشگاهي – آندوسكوپي كارسينوم معده

نويسنده: ابراهيم حيدري
استاد راهنما: علي صارمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: شناخت كانسر معده از آن نظر اهميت دارد كه بسياري از علائم و يافته هاي باليني آن گمراه كننده و شبيه به ضايعات خوش خيم معده بوده و تنها دقت و آگاهي و برخورد صحيح با آن مي تواند عاملي در جهت جلوگيري از نتايج تاسف بار ناشي از پيشرفت شديد ضايعه در هنگام مراجعه بيماران باشد.
استفاده از تكنيكهاي مدرن مانند آندوسكوپي كمك شايان توجهي به تشخيص مي كند و لذا بيماران با روش هاي درماني زودرس امكان طول عمر بيشتري را كسب خواهند نمود.
در ابتدا مروري بر علل ـ تظاهرات باليني ـ يافته هاي آزمايشگاهي و... كانسر معده شده است و سپس جنبه هاي مختلف بيماري را بر روي 50 بيمار كه از بيمارستانهاي شهيد دكتر رهنمون و شهداي هفتم تير انتخـاب شده اند را جهت مقايسه با منـابع غربي بررسي نموده و اولين و شايع ترين علامت ها و يافته هاي بيماري را مورد بحث قرار داده است.
كلمات كليدي: