معرفي يك مورد ليوميوبلاستوم معده در بيمارستان شهيد رهنمون و بررسي فرهنگ جراحي

نويسنده: اميرمسعود طاهري
استاد راهنما: سلطان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: ليوميوبلاستوم معده يك تومور ميوژنيك است كه شايعترين محل ايجاد آن تنه يا آنتر معده مي باشد. قسمت اعظم اين تومورها خوش خيم هستند و متاستاز در آنها خيلي كم اتفاق مي افتد. تومورهاي بزرگتر از ده سانتي متر بدخيم در نظر گرفته مي شوند. نوع بدخيم ليوميوبلاستوم معده يا ليوميوساركوم اپيتليوئيد همراه با دو تومور كندروماي ريه و پاراگانگليوم خارج آدرنال بعنوان تريادكارني شناخته و توصيف شده است كه موارد گزارش شده با اين ترياد نادر هستند.
سن شايع متوسط براي وقوع ليوميوبلاستوم 57 سال مي باشد كه يك دهه بالاتر از سن متوسط ليوميوساركوم است. مدت وقوع علائم از چند روز تا چند سال مي باشد. شايعترين علامت باليني خونريزي از دستگاه گوارشي مي باشد كه ممكنست با هماتمز و ملنا يا خونريزي مزمن كه منجر به آنمي شود تظاهر كند. اگر درد وجود داشته باشد مشابه به درد اولسرپپتيك مي باشد و ممكنست با استفراغ همراه باشد. نزديك به يك چهارم بيماران يك توده شكمي و كاهش وزن دارند. تومورهاي نزديك پيلور معده ممكنست اولين بار بصورت « انسداد ـ خروجي معده» تظاهر كنند.
سلولهاي تومورال در ليوميوبلاستوما اشكال پلي گونال يا دوكي شكل و سيتوپلاسم ائوزينوفيليك دارند. بسياري از اين سلولها سيتوپلاسم روشن «كنار هسته اي» دارند. سير بيماري در ليوميوبلاستوم معده دقيقاً مشخص نيست. هر چند اين تومورها پتانسيل تبديل به بدخيمي را دارند بندرت بدخيمي نشان مي دهند. افزايش ميزان ميتنوز سلولي مي تواند همراه با بدخيمي باشد. براساس اندازه سلول و ميزان ميتوز سلولي و شكل شبكه اي محققّين اين تومورها را به دو دست? ليوميوم اپيتليوئيد (خوش خيم) و ليوميوساركوم اپتيليوئيد (بدخيم) تقسيم كردند و ميزان متاستاز 1% براي فرم خوش خيم و 63% براي فرم بدخيم گزارش كردند. ديگران دريافتند كه طول مدت، علائم و اندازه تومور با رفتار بيولوژيك آن مرتبط هستند و پروگنوز تنها براساس خصوصيات هيستولوژيك قابل پيشگوئي نيست.
درمان اين تومور از طريق جراحي مي باشد و عمل جراحي انتخابي كه اكثر رفرانسهاي جراحي به آن معتقدند گاستركتومي ديستال ساب توتال مي باشد. اگر ضايعه در فوندوس يا انتهاي كاردياك معده باشد برداشتن قسمت پروگزيمال معده و ازوفاگوس انجام مي شود. در بيماراني كه هنگام عمل متاستاز ديده شود همراه با اين درمان كموتراپي نيز دريافت مي كنند. پروگنوز اين تومورها عالي است چون كمتر از 15% ليوميوبلاستوم ها بدخيم مي باشند. در پيگيري دراز مدت بيماران از نظر عود اندوسكوپي توصيه مي شود.
كلمات كليدي: