بررسي عوامل مؤثر بر بروز سرطان معده در رژيمهاي غذايي ايران

نويسنده: مصطفي باقرآباديها، فاطمه زمزمي بناب، ثريا عالمي، الهام عبايي اصفهاني، صفيه عشوري مقدم، رضا كرمي، رضا كريمي، نگين مستوري، افسانه ياراحمدي
استاد راهنما: جواد پسيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: انسان كاوشگر همواره در طول تاريخ سعي نموده است كه مشكلات و معضلات زندگي خود را حل نمايد و در اين بين مرگ به عنوان پايان حيات مادي هميشه ذهن پوياي بشر را به خود مشغول داشته است انسان همواره تلاش نموده تا با شناسايي علل ايجادكنند? مرگ آن را به تأخير بياندازد. بيماري در اين بين در مقايسه با حوادث به علت ابهام در علل بوجود آورنده آن، اهميت بيشتري داشته و ذهن كنجكاو بشر را به خود مشغول كرده است. بتدريج با كشف علل و مكانيسم اين بيماريها هال? ابهام و مرموزيت آن از بين رفت ولي سرطانها هنوز به عنوان دومين علت مرگ در جهان و دسته اي بزرگ از بيماريهايي كه علت آن شناخته نشده، همچنان حيات بشر را تهديد مي نمايد و ذهن بشر را به خود مشغول داشته است.
با وجود آنكه ما هر روزه از نتايج تحقيقات جديدي در مورد علل سرطانهاي مختلف در سراسر جهان با خبر مي شويم ولي هنوز تلاش و مبارزه براي از پاي درآوردن اين هيولاي خوفناك كه تهديدكننده تمامي انسانها در سراسر زمين در هر سن و جنسي مي باشد، ادامه دارد.
همانطور كه در قسمت مربوط به علت شناسي مفصلاً بحث خواهد شد در كشورهاي پرجمعيت شرق جهان سرطان معده در مقايسه با ساير سرطانها ساليانه بيشترين قربانيان را مي گيرد نيز در تحقيقات بعمل آمده در ايران كه در طي سالهاي 1364 الي 1367 انجام گرفته است سرطان معده شايع ترين سرطان پس از سرطان پوست بوده است كه با توجه به پيش آگهي بهتر سرطان پوست، مي توان مهمترين عامل مرگ و مير در بين سرطانهاي مختلف در ايران را سرطان معده دانست. هنچنين در تحقيقي كه توسط معاونت پژوهشي وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي در طول سالهاي 1360 الي 1369 صورت گرفت، فراواني مرگ و مير ناشي از سرطانهاي مختلف در 29 شهر كشور 1.5 برابر مرگ و مير در اثر سرطان مري مي باشد. اگرچه آمار و اطلاعات ذكر شده نمي تواند دقيقاً شيوع نسبي انواع سرطان را بدست دهد اما وجود شيوع بالاي سرطان معده در تمامي آنها قابل توجه است.
متأسفانه عليرغم شيوع بسيار زياد اين سرطان در كشورمان كه بر اكثر پزشكان و محققان ثابت شده است با بررسي هايي كه انجام داديم تحقيق جامعي براي يافتن ارتباط سرطان معده با مهمترين علت آن يعني مواد غذايي در ايران نيافتيم از اين رو برآن شديم كه با اجراي يك پروژه علمي تحقيقاتي تا حدي ابهامات موجود را رفع نموده و آغازي محكم براي يافتن علل قطعي اين بيماري مهلك و پيشگيري از آن در كشور بنا نهيم.
در اين طرح علاوه بر انجام مطالعه مورد شاهدي براي مقايسه تكرار مصرف برخي عوامل غذايي بين دو گروه شاهد و مورد با بررسي تفاوت غذاهاي بومي كشورمان و كشورهاي ديگر مطالعات آنان و تحقيق خود را مورد مقايسه قرار داده ايم واضح است كه با استفاده از نتايج بدست آمده در اين تحقيق و تحقيقات مشابه در كشورمان مي توانيم با تغيير در شيو? تهيه و نگهداري مواد غذايي ايجادكنند? سرطان و يا مصرف بيشتر مواد غذايي ضد سرطان از بروز اين بيماري كشنده بكاهيم تا بسياري از سرمايه هاي انساني ميهنمان را از دست ندهيم و در ضمن اولاً از مصرف بيش از حد خدمات درماني كشور اعم از نيروهاي انساني متخصص و امكانـات و تجهيزات بيمارستاني كاسته و ثانياً از تحميل هزينه هاي سنگين درماني (جراحي و شيمي درماني و...) به سيستم بهداشت و درمان كشورمان جلوگيري كنيم.
كلمات كليدي: