بررسي ميزان آگاهي پرسنل پزشكي از بيماري ADIS 1000 پرسنل در مركز فيروزگر و رسول اكرم (ص)

نويسنده: مژگان قنادي امامي، صغري بيگم فهيم
استاد راهنما: مينو نجفي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: متأسفانه آمار بدست آمده نشان دهنده اطلاع كم و ناكافي در مورد بيماري ايدز مي باشد. همچنان كه از آمار بدست آمده مشهود است، اطلاع از راههاي انتقال و نحوه پيشگيري از بيماري كه بسيار مهم و حائز اهميت مي باشد، بسيار اندك بوده و اين تهديد بزرگي براي جامعه پزشكي مي باشد.
آمار بدست آمده مؤيد اين موضوع است كه پزشكان متخصص (تخصصي به غير از عفوني) و دستياران ما با وجودي كه در يك مركز آموزشي اشتغال دارند، اما اين بيماري، تشخيص و پيشگيري و علائم درمان آن را در حد بسيار كم مي شناسند. انترنها و دانشجويان مطالعه اندك در مورد اين بيماري داشته اند و پرستاران و بهياران آموزش كافي در اين زمينه نديده اند و اين نشانگر ضعف و نقص در سيستم آموزش پزشكي مي باشد.
با توجه به كم بودن اطلاعات در مورد بيماري ايدز در ميان پرسنل بيمارستان برآن شديم كه قسمت عمده پايان نامه را به شناسايي بيماري ايدز، اتيولوژي، اپيدميولوژي، راههاي انتقال و نحوه پيشگيري، علائم باليني ـ راههاي تشخيص و درمان و علي الخصوص رابطه ايدز با حرف پزشكي و خطراتي كه متوجه كادرهاي مختلف بيمارستان مي باشد اختصاص دهيم، همچنين سعي شد آخرين آمار مربوط به تعداد مبتلايان در ايران و جهان و شايعترين راههاي انتقال و نيز روشهاي مبارزه با ويروس و ضدعفوني كردن محيط پرسنل بيمارستان در اين پايان نامه گنجانده شود.
بـه نظـر مي رسـد بـرگـزاري كلاسهـاي آمـوزشي در بيمـارستانهـا جهت شناسـاندن ايـن بيماري و علي الخصوص راههاي انتقال و نحوه پيشگيري از آن براي تمامي پرسنل پزشكي الزامي بوده و كمك بزرگي جهت كنترل بيماري مي باشد.
به اميد روزي كه شاهد آن باشيم كه ايدز اين دشمن عصر ما تحت كنترل درآمده و همچون بيماريهاي صعب العلاج در اعصار گذشته، ريشه كن گردد و اين ممكن نيست مگر با مطالعه و آگاهي هر چه بيشتر در مورد اين ويروس موذي توسط تمام افراد بشر و مخصوصاً جامعه پزشكي.
كلمات كليدي: