بررسي عوارض گاستركتومي در مركز آموزشي – درماني حضرت رسول اكرم ص (74-71)

نويسنده: محمد علي كوزه‌گر
استاد راهنما: علي اكبر وحيدنيا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: درد معده به عنوان نشانه اي از وجود زخم در معده و يا دوازدهه از ديرباز با انسان همراه بوده است، اشكال در بلع غذا، عدم تحمل غذاي خورده شده، بي اشتهايي، كاهش وزن و خونريزي از دستگاه گوارش فوقاني و تحتاني چيزهايي نيستند كه بشر امروزه با آن برخورد كرده باشد اما با پيشرفت سريع علم پزشكي و وسعت ديد پزشكان و توسع? لوازم تجهيزات تشخيصي، هريك از شكايات فوق همانند چراغ راهنما ما را به سمت يك بيماري يا تشخيص خاصي هدايت نموده و اقدامات پاراكلينيكي بعدي را معين مي سازند. در بسياري موارد بيماران با مشكلات برشمرده شده بطور اورژانسي و يا انتخابي نياز به عمل جراحي پيدا مي كنند.
امروزه ديگر زخم هاي معده و و دوازدهه را فقط با دارو، شير و... درمان نمي كنند بلكه قطع اعصاب محرك ترشح اسيد (واگوتومي) باعث رهايي طولاني مدت انسان از زخم و درد آن مي گردد.
امروزه ديگر خونريزيهاي ناشي از زخم معده و دوازدهه همانند گذشته باعث مرگ و مير نمي گردد بلكه با اقدام به موقع جراحي از ادام? خونريزي جلوگيري ميشود.
امروزه ديگر سرطان معده سرعت گذشته را در نابودي انسان ندارد چرا كه با تشخيص به هنگام بيماري و اقدام سريع جراحي بر طول عمر بيمار افزوده شد.
گاستركتومي و واگوتومي عمل هايي هستند كه بطور شايع انجام مي شوند. اما از آنجايي كه بخصوص گاستركتومي باعث حذف تمامي يا قسمتي از يك عضو مهم بدن يعني معده ميشود، لذا با عوارضي همراه است كه هدف ما بررسي اين عوارض و ارائه راههاي احتمالي پيشگيري و درمان آنهاست. اميد كه توانسته باشم قدمي هر چند كوچك در اين زمينه برداشته باشم.
كلمات كليدي: