بررسي ارتباط بين سرطان روده بزرگ و مصرف سيگار در مركز آموزشي درمان حضرت رسول اكرم (ص)

نويسنده: مهرزاد ميرزانيا
استاد راهنما: سيد مرتضي هاشمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: