بررسي بقاء 5 ساله كانسر كولون در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) از سال 75-1370

نويسنده: زهره داودي مقدم
استاد راهنما: مرتضي خوانين زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكترا پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: در اين مطالعه گذشته نگر كه بر روي بيماران مبتلا به كانسركولون كه از سال 75ـ1370 به بيمارستان حضرت رسول اكرم مراجعه و در بخش جراحي آن بستري شده اند انجام شد، مجموعاً 63 مورد وجود داشت كه از اين تعداد فقط 53 نفر قابل پيگيري بودند.
از اين تعداد 31 نفر مؤنث و 22 نفر مذكر بودند و 43.39% از بيماران در محدود? سني 60ـ40 سال قرار داشتند و از نظر پاتولوژي 96.22% از بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم بودند.
در مجمـوع بيمـاران، هيچ بيماري در Stage A بيماري قرار نداشت و در موقع مراجعه 9.43% در Stage B و 33.96% در Stage C و 56.6% در Stage D قرار داشته اند كه از مجموع 5 بيماري كه در Stage B قرار داشتند 100 درصدشان بقاء يك و سه ساله و 80% بقاء 5 ساله داشته اند. از 18 بيماري كه Stage C قرار داشته اند 83.33% بقاء يكساله، 55.5% بقاء سه ساله و 38.8% بقاء 5 ساله داشته اند.
از 30 بيماري كه در Stage D قرار داشتند 53.3% بقاء يكساله و 16.6% بقاء سه ساله و 6.6% درصدشان بقاء 5 ساله داشته اند.
كلمات كليدي: