امكان سنجي به كارگيري سيستمهاي هوشمند در تاسيسات تصفيه خانه هاي فاضلاب

نويسنده: مريم عليرضايي
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، كاظم ندافي، سيمين ناصري
تاريخ دفاع: 1379/07/13
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: امروزه در جهان به ويژه در صنعت آب و فاضلاب پيشرفتهاي زيادي حاصل شده است. اندازه گيري دستي متغيرهاي فرآيند جهت كنترل اغلب صحت مورد نظر را تامين نمي كند، به همين دليل استفاده از ابزار دقيق جهت كنترل تاسيسات تصفيه فاضلاب رو به افزايش است. استفاده مناسب از ابزار دقيق و كنترل اتوماتيك موجب صرف جويي در مصرف مواد شيميايي و انرژي مي شود، علاوه بر اينكه كارآيي و قابليت اطمينان فرآيند تصفيه را نيز افزايش مي دهد. اتوماسيون كه در واقع از كاربرد پيشرفتهاي تكنولوژيك در توليد خدمات حاصل شده نوعي تكنولوژي است كه همچون ديگر تكنولوژيها داراي وجوه سخت افزار (Hard Ware) و نرم افزار (Soft Ware) مي باشد. وجه سخت افزاري تكنولوژي بيشتر با جنبه هاي مادي آن مثل دستگاهها، تجهيزات، ابزار آلات، مواد خام و غيره مربوط است و وجه نرم افزاري آن با جنبه هاي غيرمادي همچون سطح تجزيه، معلومات پرسنل،‌ دانش طرز توليد، روش و نوع سازماندهي، ظرفيت مديريت،‌قدرت تخمين و برنامه ريزي،‌تاثير در تصميم گيري و غيره در ارتباط مي باشد. در اين پروژه فرآيند لجن فعال از نقطه نظر به كارگيري ابزار دقيق بررسي شده است. سنسورهاي موجود شناسايي گرديده اند. نرم افزار راهبري اتوماتيك تصفيه خانه به زبان دلفي 4 تحت ويندوز 98 نوشته شده است. همچنين هزينه اثر بخشي طرح اتوماسيون بررسي شده است و تمام مطالعات منجر به اين نظر گرديده است كه اتوماسيون تصفيه خانه فاضلاب عليرغم هزينه بالاي سرمايه گذاري كاملاً مقرون به صرفه و اقتصادي مي باشد.
كلمات كليدي: