بررسي آماري روشهاي جراحي سرطان مري در چهار سال اخير در دانشگاه علوم پزشكي اهواز

نويسنده: مژگان توسلي
استاد راهنما: سيد محمدرضا فخرائي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/09/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اهواز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: