بررسي پاتولوژيكي ده ساله تومورهاي مري در مركز آموزشي و درماني شهيد دكتر رهنمون

نويسنده: شيوا پيله ور
استاد راهنما: فروغ هاشمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي آسيب‌شناسي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: