بررسي روشهاي جراحي كانسر مري و عوارض پس از درمان

نويسنده: علي جلالي
استاد راهنما: مجيد مشك گو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: ايران به علت شيوع بالاي سرطان مري بخصوص در نواحي شمال كشور (گرگان و تركمن صحرا) بين پزشكان و متخصصان بهداشت شهرت جهاني دارد. حدود 700 سال پيش براي نخستين بار جرجاني پزشك نامدار ايراني به شيوع بالاي اين بيماري در منطقه گرگان و تركمن صحرا اشاره كرده است و علائم اوليه آن را شرح داده است و حتي شكلي از يك غده سرطاني در جدار مري در قفسه سينه را رسم كرده است.
آمارگيريهاي سازمان مبارزه با سرطان ايران نشان مي دهد كه سرطان مري بعد از سرطان پوست، دومين سرطان شايع در بين مردان و زنان ايراني است كه علاوه بر مناطق ذكر شده در ساير نقاط كشور هم اين سرطان بسيار شايع بوده و از پر تلفات ترين سرطانهاي ايران است.
كلمات كليدي: