بررسي تغييرات سطح سرمي مس و روي در بيماران مبتلا به سرطان مري

نويسنده: محمد آخته
استاد راهنما: ابوالفضل افشارفرد، جلال پوراحمد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، داروسازي،
چكيده: مطالعات اخير نشاندهنده وجود ارتباط بين بيماري سرطان مري و كاهش سطح سرمي روي مبتلايان به اين بيماري است. بعلت اهميت و شيوع بالاي سرطان مري در ايران تصميم گرفتيم تا تغييرات سطح سرمي روي و مس را در بيماران مبتلا به سرطان مري بررسي كنيم. در اين مطالعه 20 نفر بيمار مبتلا به سرطان مري اوليه (10 نفر زن و 10 نفر مرد) كه از تاريخ 19/10/1374 لغايت 28/3/1375 به بيمارستانهاي مركز پزشكي شهداء تجريش، شهيد مدرس و لقمان تهران مراجعه كرده بودند و مورد بررسي قرار گرفتند. اين بيماران سابقه بيماري خاص، عمل جراحي و مصرف مداوم دارويي خاص را نداشتند و سرطان آنها به جائي متاستاز نداده بود. بعنوان گروه هاي كنترل، 20 نفر فرد سالم و 20 نفر از مبتلايان به يكي از سرطان هاي دستگاه گوارش بغير از مري، كه از لحاظ سن و جنس تا حد امكان داراي وضعيت مشابهي، با اين بيماران بودند انتخاب گرديد. آزمايشات و معاينات لازم از گروههاي كنترل بعمل آمد. ميزان روي و مس موجود در سرم افراد، در حالت ناشتا، بوسيله دستگاه اسپكتروفتومتر اتميك ابزوربشن مدل spectr.AA.20plus,Varin اندازه گيري شد. نتايج بدست آمده با استفاده از تست آماري student t test مقايسه گرديدند. آزمايشات نشان داد كه سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به سرطان مري، چه در زنها و چه در مردها و چه در مجموع بيماران، با اختلاف معني داري از سطح سرمي روي در افراد سالم پايين تر بود ولي سطح سرمي مس در بيماران مبتلا به سرطان مري، چه در گروه زن ها و چه در گروه مردها و چه در مجموع بيماران، داراي تفاوت معني داري نبود. نتيجه آن تحقيق اين است كه، در بيماران مبتلا به سرطان مري، سطح سرمي روي كاهش مي يابد و نيز مشخص مي شود كه جنسيت بيمار تاثيري بر تغييرات سطح سرمي روي و مس ندارد
كلمات كليدي: كارسينوما، سرطان، كارسينوماي مري، سرطان مري، مس، روي