بررسي عوارض اختصاصي جراحي كانسرهاي كولوركتال در طي سالهاي 80-1375 در بيمارستان فيروزگر

نويسنده: سيروس روحي
استاد راهنما: مرتضي سلطان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: مقدمه: سرطان كولون و ركتوم سومين سرطان شايع مردان و زنان و دومين سرطان كشنده آنان مي باشد. با وجود اين كه اين بيماري امروزه با توجه به وسعت آن يك مشكل بهداشتي محسوب مي شود، اما ايران هنوز از لحاظ توليد اطلاعات اپدميولوژيك سرطان كولوركتال بسيار عقب مي باشد. در اين مطالعه قصد داشتيم با مطالعه تعدادي از پرونده هاي موجود به بررسي هر چه بيشتر اين بيماري بپردازيم.
روش كار و بيماران: 83 پرونده مناسب جهت مطالعه انتخاب و بررسي گشت. كليه پرونده ها مربوط به بيمارستان حضرت رسول اكرم تهران و در فاصله زماني سالهاي 1375 لغايت 1382 بوده اند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، محل تومور، مرحله پاتولوژيك، و علايم زمان تشخيص از پرونده استخراج و ثبت گشت.
يافته ها: ميانگين سن بيماران مورد مطالعه 58.42 با خطاي معيار 1.76بوده است. 10 بيمار زير 40 سال سن داشته اند. 55 بيمار مرد و 28 نفر از آنها زن بوده اند كه بدين ترتيب نسبت مرد به زن برابر با 1.96 مي باشد. 34 بيمار درگيري ركتوم يا ركتوسيگموييد داشته اند. خونريزي مقعدي در 57 نفر و تغيير اجابت مزاج در 47 نفر رويت شد.
بحث: مهمترين يافته هاي اين مطالعه شامل نسبت بالاي مرد به زن در بيماران مبتلا به آدنوكارسينوم كولوركتال، تعداد زياد مبتلايان زير 40 سال، بالا بودن نسبت افراد با بيماري نسبت پيشرفته در هنگام تشخيص، و شناخت خونريزي مقعدي به عنوان شايعترين علامت موجود در بيماران بوده است.
كلمات كليدي: Colon, Rectum, Adenocarcinoma