بررسي سرطانهاي دستگاه گوارش در منطقه اصفهان

نويسنده: علي شبيه خواني
استاد راهنما: هوشنگ دانشگر
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1352/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، ،
چكيده: بيماري سرطان يكي از امراضي است كه هنوز هر ساله قربانيان زياد دارد و متأسفانه عليرغم كوششها و تحقيقاتي كه در هر گوشه اي از جهان در اطراف آن بعمل مي آيد و با وجود كنفرانسها- جلسات- كنگره ها و انجمنهاي مبارزه با آن كه در نقطه اي تشكيل ميشود . معهذا در راه تشخيص و طبعاً درمان آن اشكالات زيادي وجود دارد . بررسي روي اين مرض مستلزم داشتن مدارك آماري دقيق است. تهيه چنين آماري در حال حاضر براي ما تقريباً غير مقدور مي باشد. علل اشكال و غير ممكن بودن تهيه آمار صحيح را ميتوان بطور زير خلاصه نمود:
1- در دست نداشتن تعداد كل مبتلايان به سرطان در جامعه.
2- مراجعه نكردن بعضي از بيماران به پزشك حتي براي يك مرتبه در زمان بيماري.
3- مراجعه نكردن بعضي از بيماران به پزشكان متخصص و اشتباه درمان شدن تا مرگ بيمار.
4- مجهول بودن علت بسياري از مرگ و ميرها در جامعه.
5- حاضر نبودن بيماران براي همكاري باز پزشكان بر امر تشخيص. چه بسيار بيمارانيكه محتاج به آزمايشات تكميلي جهت تشخيص هستند اما با رضايت خود قبل از مسلم شدن تشخيص بيمارستان را ترك ميگويند.
6- عادي و اجباري نبودن مسئله اتوپسي در بيمارستانها. با در نظر گرفتن اشكالات فوق ميتوان گفت ما هرگز نخواهيم توانست در چنين شرايطي درصد مبتلايان جمعيت را در دست داشته باشيم و يا از درصد مبتلايان تازه در هر سال بي اطلاع خواهيم بود. از طرف ديگر وقتي علت مرگ و ميرها مجهول بود بسياري از مرگ ها كه سرطان علت آنها بوده بحساب كهولت و امراض ديگر گذارده ميشود. همچنين برعكس اين موضوع بيماراني داريم كه سرطان آنها مسلم شده ولي علت مرگ آنها بيماري ديگري است كه قبل يا بعد از سرطان در آنها شروع شده و علت مرگ آنها را تشكيل ميدهد و حال آنكه اين مرگ را نبايد بحساب مرگ و مير ناشي از سرطان دانست. با وجود مشكلات فوق و امكانات موجود با توجه به پرونده بيمارانيكه به بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه اصفهان مراجعه كرده اند آمار و ارقامي تهيه شده، اميد است بتواند يك شماي كلي از چگونگي سرطانهاي جهاز هاضمه در منطقه اصفهان مجسم نمايد. قبل از آنكه آمار و تعداد مبتلايان به سرطان هر قسمت از لوله گوارش مطرح شود بمنظور بيشتر روشن شدن مطلب چند كلمه اي باختصار اشاره به علائم كلينيكي و آزمايشگاهي كانسر آن قسمت ميشود.
كلمات كليدي: