بررسي و مطالعه جراحيهاي كانسر مري در دو سال اخير

نويسنده: حسين عبدلي
استاد راهنما: غفوري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/12/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: