بررسي اعمال جراحي انجام شده بر روي سرطان معده در بيمارستان آيت ا... طالقاني طي سالهاي 64-1360

نويسنده: كاوه ستوده ديلمي
استاد راهنما: احد عاطف وحيد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1365/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: بررسي بر روي 82 پرونده كه تشخيص قطعي سرطان معده داشته و در خلال سالهاي 64-60 در بخش جراحي بيمارستان آيت ا... طالقاني مورد عمل جراحي واقع گرديده بودند، در مطالعات انجام شده اكثريت بيماران مرد و در دهه سني60-50 سال بودند، اكثراً كشاورز و از اهالي مناطق شمالي بودند در خصوص عادات در حدود 62% بيماران سيگار ميكشيده و اكثراً از گروههاي خوني O و A بوده و 6 ماه از شروع اولين علامت بنا به گفته خودشان به درمانگاه مراجعه كرده اند. بيشترين علامت آنها شامل دردهاي شكمي، بي اشتهائي، كاهش وزن و در50% موارد كم خوني، ضعف عمومي و رنگ پريدگي بوده است. بيماران تحت بررسي هاي آزمايشگاهي و پاراكلينيكي بخصوص آندوسكوپي به تشخيص قطعي رسيده اند و جهت عمل جراحي انتخاب شده اند. در اكثريت موارد هيچگونه اقدام عمل جراحي درماني قابل اجرا نبوده و انجام اعمال تسكيني اكثراً انتخاب گرديده است.
مرحله بندي بيماران اكثراً در مراحل 3 و 4 بر اساس سيستم TNM بوده است و 27 نفر آنها جهت كموتراپي اعزام گرديده كه هم اكنون نيز تحت درمان هستند و بين 1 تا 4 سال از عمل جراحي آنها ميگذرد .عوارض حاصله نسبت به آمار مشابه خارجي نسبتاً كم بوده است همينطور ميزان مرگ و مير نيز از ميزان كمي برخوردار بوده است. متأسفانه در مورد سوروايوال بيماران بدليل مشخص نبودن آينده اكثر بيماران اطلاع روشني در دست نيست ولي 27 موردي كه تحت شيمي درماني قرار دارند حدود 1 تا 4 سال از اعمال جراحي آنها ميگذرد. مطالعات نشان ميدهد كه از نقطه نظر فرم بيماري و كليه علائم و نشانه ها هيچگونه اختلاف قابل توجهي مابين بيماران ايراني و نمونه هاي مشابه خارجي وجود ندارد ولي با اين حال اكثريت بيماران در مراحل پيشرفته مراجعه ميكنند و سعي اين بررسي يافتن علت و احياناً راه حل مناسب بوده است و به اين نتيجه رسيده است كه: در صورت تكميل تر شدن پرونده ها، انجام آزمايشات كامل و لازم، بررسي دقيق ابتدائي بيماراني كه با درد هاي شكمي و علائم زخم معده مراجعه ميكنند و احتمالاً انجام سيتولوژي در جوامع انتخاب شده و راهنمائي مردم در مراجعه زودتر بخصوص با اولين علامات به پزشك ميتواند تا حدود زيادي به تشخيص زودتر بيماري و در نتيجه تسريع درمان وسوروايوال بهتر كمك نمايد.
كلمات كليدي: