بررسي، تشخيص و درمان زودرس سرطان مري در اصفهان

نويسنده: محمدتقي سعادت پور
استاد راهنما: جعفر امامي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/07/01
مدرك: تخصصي راديولوژي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: با توجه به پيشرفتهاي سريعي كه هر روز در گسترش وسايل تشخيصي و درماني در جهان امروز مشاهده مي شود و در نظر گرفتن اين نكته كه در همه بيماريها بطور اعم و در مورد سرطانها بطور اخص تشخيص زودرس و بموقع و صحيح مي تواند جلوگير بسياري از ضايعات و صدمات ناشي از بيماري باشد و با اطلاع از اين نكته كه مملكت ما متأسفانه يكي از مناطق مبتلا به كانسرمري ميباشد (بطوريكه مطابق بعضي از آمارها دومين منطقه اندميك دنيا است) ضرورتاً اين مطالعه با هدف بررسي راهها و وسايل تشخيصي هر چه زودتر بيماري كانسر مري مطابق آخرين اطلاعات و همچنين بررسي جامعي بر روي بيماران مراجعه كننده (كانسر مري) در سالهاي اخير به مركز پرتودرماني دانشكده پزشكي اصفهان و مقايسه آنها با آمارهاي جهاني صورت گرفته است.
كلمات كليدي: