بررسي 50 مورد كانسر مري در سالهاي 1369-1367 در بيمارستان كاشاني

نويسنده: زهرا خورسند
استاد راهنما: طباطبايي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/12/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: روح كنجكاو و آرامش ناپذير انسان دانشمند هر روز مرزهاي جديدي را در پيش چشمها مي گشايد و صداي بالهاي انديشه بشري اين دلپذيرترين آهنگ جهان رو به پيشرفت است. در اين راستا دانش پزشكي بعنوان يكي از پربارترين جنبه هاي فرهنگ و تمدن بشري بوده و با شناخت و درمان بيماريها به افزايش طول عمر و زندگي بهتر انسانها پرداخته است. در حال حاضر بيماريهاي بدخيم يكي از شايعترين بيماريها در سراسر جهان است. بيماريهاي بدخيم بيماريهاي مخرب و اغلب كم سر و صدايي هستند كه يكي از مهمترين علل مرگ و مير جوامع بشري را تشكيل مي دهد. با شناخت بيشتر اين بيماريها با گذشت زمان توجه پزشكان به درمان زودتر و كاملتر آنها بيش از پيش جلب شده است و هر روز گام بلندتري در اين زمينه برداشته شده و برنامه هاي درماني هر چه بيشتر به درمان علمي و ريشه اي نزديكتر مي شود. كانسر مري نيز يكي از بيماريهاي بدخيمي است كه حيات بشر را تهديد نموده و سلامت انسانها را به مخاطره مي اندازد. بدون شك شناخت علل و عوامل مساعد كننده اين بيماري اولين قدم در كنترل آن مي باشد و با تشخيص بموقع و بدنبال آن درمان صحيح و مناسب مي توان از پيشرفت و تهاجم بيماري به ديگر اعضاء حياتي بدن جلوگيري نمود.
كلمات كليدي: