بررسي كانسر معده در اصفهان

نويسنده: محمدتقي كاظمي
استاد راهنما: مهدي صيرفيانپور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، ،
چكيده:
كلمات كليدي: