بررسي وضعيت فاضلاب و امكان استفاده مجدد از پساب در جزيره كيش

نويسنده: محمد تقي قانعيان
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: قاسمعلي عمراني، كاظم ندافي
تاريخ دفاع: 1378/11/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: امروزه توجه به مشكل كمبود آب در كشور ما و خصوصاً در مناطقي نظير جزيره كيش كه داراي آب و هواي بياباني با رطوبت نسبي فراوان است. حائز اهميت فراوان مي باشد، در چنين شرايطي استفاده مجدد از فاضلاب يكي از راههاي غلبه بر مشكل كم آبي است. سيستم تامين آب شهري در جزيره كيش شامل 5 واحد تقطير چند تاثيره و 3 واحد اسمز معكوس مي باشد و در حال حاضر بطور متوسط حدود 7500 متر مكعب آب در روز تصفيه مي شود. سرانه مصرف آب هر نفر در حال حاضر حدود 315 ليتر در روز است.
جزيره كيش در حال حاضر داراي 5 تصفيه خانه فاضلاب است. نوع فرآيند تصفيه خانه ها لجن فعال با هوادهي ممتد مي باشد. البته در حال حاضر فقط يكي از تصفيه خانه هاي فاضلاب در حال بهره برداري است. ميزان سرانه فاضلاب در شرايطي فعلي 252 ليتر در روز برآورد شده است.
بر اساس آزمايشاتي كه بر روي نمونه هاي آب آشاميدني جزيره انجام شده است، ميانگين مقدار پارامترهاي PH، EC، سختي كل و قليائيت آب به ترتيب 76/7،µs/cm 743/41 ، 71/59 mg/l CaCo3 و mg/l CaCo326/77 بوده است.
با توجه به آزمايشات انجام شده بر روي نمونه هاي فاضلاب خام ميانگين مقدار پارامترهاي PH، BOD5، COD، TSS، MPN كل كليفرمها و MPN كليفرمها و MPN كليفرمهاي مدفوعي به ترتيب
2/8x 107, 192/43mg/l, 305/25mg/l, 187/4mg/l, 7/3 در 100 ميلي ليتر و 106 ×3/1 در 100 ميلي ليتر بوده است. و مقادير اين پارامترها در پساب نيز اندازه گيري شده كه بترتيب 5/4x 105, 30/49mg/l, 86/28mg/l, 55/6mg/l, 6/97 در 100 ميلي ليتر مي باشد. علاوه بر پارامترهاي فوق جهت ارزيابي كيفيت آب براي آبياري، پارامترهاي EC، كلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم، كربنات، بيكربنات، كلرور، سولفات،‌كدورت، بر، روي مس، منگنز، سرب آهن، نيكل و كادميوم نيز اندازه گيري شده است. براساس آزمايشات انجام شده بر روي پساب، تخم نمادتودهاي روده اي در پساب مشاهده نشده است. راندمان سيستم در حذف BOD5 ، COD، TSS و كليفرمها به ترتيب حدود 71%، 71%، 84% و 98% بوده است. با توجه به بررسيهاي انجام شده بر روي عملكرد تصفيه خانه مركزي پارامترهاي MLSS، بار حجمي نسبت F/M، نسبت Qr/Q و زمان ماند هيدروليكي سنجش شده كه به ترتيب mg/l 2100، kg BOD 5/m3 0/128، 0/085-1، 0/26 و 25 ساعت بوده است. بطوريكه ملاحظه مي شود پارامترهاي mlss و نسبت Qr/Q با مقادير ايده آل براي لجن فعال هوادهي ممتد مطابقت ندارند و علت آن نامناسب بودن الگوي برگشت لجن مي باشد.
كيفيت پساب با استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست براي استفاده مجدد جهت آبياري در همه پارامترها به جز MPN كل كليفرمها و كليفرمهاي مدفوعي مطابقت دارد.
پارامترهاي مهم در آب آبياري نظير SARw و RSC و Na% محاسبه شده كه به ترتيب 6/8-92/7، (meq/l (2/28)-(0/8-و 7/77-72 بوده است. بر اساس مقايسه اين مقادير با مقادير استاندارد جهت آبياري، پساب براي گياهان مقاوم به شوري مناسب است. با توجه به رهنمودهاي ارائه شده بوسيلهWHO پساب مورد نظر جهت آبياري قطره اي و آبياري درختان مناسب بوده و جهت آبياري زمينهاي ورزشي و فضاي سبز هتل ها مناسب نمي باشد. از نظر دياگرام ويل كوكس پساب در كلاس C3-S2 قرار مي گيرد و براي آبياري خاكهايي كه زهكشي آنها محدود است مناسب نمي باشد.
كلمات كليدي: