تومورهاي روده و انسدادهاي روده در اثر تومور كه جراحي شده اند

نويسنده: ابوالفضل افخمي عقدا
استاد راهنما: نصراله نجاتبخش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/10/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: