بحث و بررسي سرطان معده (GASTRIC . CANCER)

نويسنده: رسول فرشاد
استاد راهنما: اكبر بهداد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1365/05/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه اصفهان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: