كانسر مري و بررسي 50 مورد بيمار مبتلا در بيمارستان آيت الله كاشاني و فيض اصفهان

نويسنده: يحيي داودي زواره
استاد راهنما: غلامرضا بهشتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1367/02/31
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: