اپيدميولوژي كانسر كولون وركتوم و بررسي سرطان روده بزرگ در اصفهان

نويسنده: سيد داود حسيني
استاد راهنما: منصور مهزاد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/04/01
مدرك: دكترا تخصصي پاتولوژي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي، پاتولوژي
چكيده: تومورهاي بدخيم بدن بعد از بيماريهاي قلب و عروق درجه دوم علت مرگ و مير را در تمام دنيا تشكيل مي دهد بطوري كه در كشور امريكا ساليانه 500 هزار نفر از اين بيماري تلف مي شوند در بين تومورهاي بدخيم كانسر روده بزرگ در درجه دوم شيوع بعد از سرطان ريه (در مردان) و بعد از سرطان پستان (در زنان) ميباشد.
متأسفانه اتيولوژي دقيق اين سرطان كاملاً شناخته نشده است معهذا عوامل اتيتولوژيك و فاكتورهاي اپيدميولوژيكي متعدد را براي ايجاد تومور مطرح نموده اند كه بعضي از آنها به ثبوت رسيده اند و با شناخت اين فاكتورها و عوامل ميتوان تا حدود زيادي از بروز آن پيشگيري نموده و با شناسايي افراد با ريسك بالا بيماران را در مراحل زودرس و قابل درمان تشخيص داده و درمان نمود. در اين راستا تصميم گرفته شد عوامل اپيدميولوژيكي اين تومور را از منابع مختلف طبي جمع آوري نموده و بحث جامعي درباره آن انجام گيرد و ضمناً شيوع كانسر كولون وركتوم در اصفهان مورد بررسي قرار گيرد اين مطالعات اساس پايان نامه حاضر را تشكيل مي دهد كه اميد است قدم مثبتي در اين زمينه باشد. براي مطالعه آماري در اصفهان پرونده هاي مراكز پزشكي فيض و آيت اله كاشاني و همچنين آمار مركز ثبت سرطان در اصفهان مورد استفاده قرار گرفته است.
كلمات كليدي: