بررسي توضيح فراواني سرطان مري در مراكز پزشكي الزهرا و كاشاني در مدت 5 سال (1379-1375)

نويسنده: وحيد فرنيا
استاد راهنما: منصور صفايي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مقدمه: ايران يكي از مناطقي است كه كانسر مري در آن از شيوع نسبتا بالايي برخوردار است. با توجه به عدم وجود درمان قطعي براي اين بيماري و همچنين ميزان بقاي پايين در مبتلايان لزوم شناخت ريسك فاكتورها جهت پيشگيري و طراحي روش هايي در جهت تشخيص زود رس كه شانس درمان را افزايش مي دهد ضروري به نظر مي رسد. هدف از انجام اين مطالعه تعيين برخي از متغيرها در اين بيماري و بررسي اهميت اين متغيرها در كانسر مري مي باشد.
روش انجام : اين مطاليه به صورت توصيفي مي باشد و بدين صورت انجام گرفت كه پس از شناسايي بيماراني كه با تشخيص كانسر مري در بين سالهاي 1375تا 1379در مراكز پزشكي الزهرا و كاشاني بودند پرونده آنها مورد مطالعه قرار گرفت و اطلاعات لازم جهت انجام مطالعه در فرمهاي مخصوص جمع آوري اطلاعات ثبت شد. سپس اين اطلاعات جمع بندي شده و به صورت نمودارهايي نشان داده شد. لازم به ذكر است كه در مواردي كه اطلاعات موجود در پرونده ناقص يا مشكوك بوده فرد از مطالعه خارج گرديده است.
نتايج: با بررسي 154 فرد وارد در مطالعه نتايج زير حاصل شد. از بين 154 نفر 111 نفر مرد و 43 نفر زن بودند كه نسبت مرد به زن 6:2.1 اندازه گيري شد. از لحاظ شيوع سني بيشترين شيوع در بين گروه سني 60 تا 70 سال بود كه به تنهايي حدود 44 درصد افراد مورد مطالعه را شامل مي شد. شايعترين محل درگيري در سرطان مري 1.3 تحتاني مري بود. از نظر سابقه فاميلي،2.6 درصد افراد سابقه قبلي سرطان در خانواده خود داشتند. از نظر سابقه مصرف سيگار 36 درصد افراد مورد مطالعه سابقه مصرف سيگار داشتند. شايع ترين نوع پاتولوژيScc بود كه حدود 58.5 درصد موارد را شامل مي شد ولي ما شاهد افزايش شيوع آدنوكارسينوم خصوصاً در تحتاني مري بوديم. شايعترين يافته باليني در مبتلايان ديسفاژي بود.
بحث: در اين مطالعه ما شاهد افزايش در ميزان شيوع آدنوكارسينوم مري بوديم كه خصوصاً در 1.3 تحتاني مري شايعتر بود. با توجه به رابطه بين آدنوكارسينوم مري و سابقه Gasteroesophageal Reflux (GER) به نظر مي رسد كه اهميت follow up در بيماران مبتلابه GER بيش از پيش مشخص شود. با توجه به اينكه هنوز مدركي دال بر كاهش شانس بدخيمي در صورت كنترل GER بدست نيامده اهميت پيگيري بيماران مبتلا به GER بيشتر از نظر غربالگري دوره اي اندوسكوپي جهت تشخيص زودرس آدنوكارسينوم مري مي باشد كه اين تشخيص زودرس، شانس درمان را افزايش مي دهد.
كلمات كليدي: كانسر مري، Scc، آدنوكارسينوم مري، ديسفاژي، Gasteroesophageal Reflux (GER)، follow up، آندوسكوپي