بررسي ضرايب انتشار آلاينده هاي هوا ناشي از صنايع شيميايي تهران بزرگ

نويسنده: شاهرخ نظم آرا
استاد راهنما: منصور غياث الدين
استاد مشاور: محمود شريعت، جعفر نوري، فروغ واعظي
تاريخ دفاع: 1378/11/13
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: آلودگي هواي تهران يكي از معضلات زيست محيطي كشورمان محسوب مي شود. موضوع كنترل آلودگي هواي تهران ابعاد وسيع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فني دارد و يكي از مسائل مهم در اين زمينه، مراقبت از افزايش يا كاهش آلودگي و يافتن علل و عوامل آن و همچنين پيش بيني عوامل كاهنده آلودگي است تا بتوان بر اساس نتايج مطالعات، برنامه ريزي مفيد و موثر و صرف جويانه در مورد كاهش آلودگي هواي تهران بعمل آورد.
عدم وجود مديريت جامع و متمركز زيست محيطي در شهر تهران و فقدان برنامه ريزي همه جانبه و سطح بندي شده و نيز ناهماهنگي هاي درون بخشي و برون بخشي و عملكرد ضعيف و غير مستمر مديريت پايش و حفاظت و عدم برخورد مسئولانه و متعهدانه و متعصبانه با مسائل، از يك سو و شرايط جوي و اقليمي حاكم بر منطقه از سوي ديگر، علل عمده لاينحل نمودن اين معضل بوده و رشد آنرا توجيه مي نمايد.
براي دستيابي به يك برنامه صحيح و جامع مديريتي، از اولين گامها در جهت مبارزه با آلودگي هوا شناخت وضعيت موجود و شناسايي منابع عمده آلوده كننده در منطقه و تعيين سهم هر يك در ايجاد آلودگيست. از آنجاييكه تحقيقات در زمينه تعيين ميزان آلاينده هاي منتشره از صنايع در مملكت ما بسيار كم انجام شده است، اطلاعات در خصوص ضرايب انتشار تنها متكي به فرضيات ضد و نقيض و مقايسه با صنايع مشابه در كشورهاي ديگر است و اين الگوي مناسب براي برنامه ريزيهاي زيست محيطي نخواهد بود و ضرورت انجام چنين تحقيقاتي در كشور ما بيش از پيش آشكار مي شود.
در اين تحقيق با توجه به محدوديت زماني، نيروي انساني، منابع مالي، و تجهيزات، با هدف بررسي ضرايب انتشار آلاينده هاي عمده كه در گزارشات بين المللي در تعيين وضعيت آلودگي هواي شهرها مورد سنجش قرار مي گيرد شامل اكسيدهاي ازت، دي اكسيد گوگرد، منواكسيد كربن و ذرات معلق، در تعدادي كارخانجات منتخب شيميايي فعال در شهر تهران بزرگ، اقدام به جمع آوري اطلاعات بصورت پرسشنامه و اندازه گيري مستقيم آلاينده ها در منطقه، در محدوده كارخانه، در داخل كارخانه و نيز در داخل سالنها و در نهايت در خروجي دودكش هاي موجود در كاخانجات مورد مطالعه، نموده و با توجه به نوع و ميزان توليدات سالانه هر كارخانه و ميزان توليد سالانه آلاينده ها، ضرايب انتشار هر يك از كارخانجات محاسبه شده است.
كلمات كليدي: