بررسي تراكم جغرافيايي سرطان كولوركتال و مرگ ومير ناشي از آن در استان اصفهان طي 7 سال (82-1375)

نويسنده: لادن سادات سلامتي، سلمي بحرينيان
استاد راهنما: سيد محمد حسن امامي، زيبا فرج زادگان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1385/09/01
مدرك: درجه دكتري پزشكي عمومي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: زمينه و هدف: سرطان كولوركتال (CRC) چهارمين سرطان شايع سراسر دنيا و دومين علت مرگ و مير ناشي از سرطان در آمريكاست. ميزان بروز و مورتاليتي ناشي ازCRC بر حسب عوامل دموگرافيك متعدي از قبيل سن، جنس، نژاد و منطقه جغرافيايي بيماران، تغيير مي كند. در اين مطالعه با رسم نقشه جغرافيايي بروز و مرگ و مير ناشي از CRC در استان اصفهان سعي كرديم، مناطق پر خطر را شناسايي كنيم.
روش مطالعه: اين مطالعه به صورت توصيفي– مقطعي انجام شد. جمعيت مورد مطالعه عبارت بود از تمامي بيماراني كه به علت سرطان كولوركتال براي كلونوسكوپي، جراحي، شيمي درماني يا پرتو درماني در سال هاي 1382 – 1375 در بيمارستان هاي استان اصفهان بستري شده بودند. اطلاعات مورد نياز در چك ليست مربوطه پر شد. نقشه جغرافيايي بروز و مرگ و ميرCRC در استان اصفهان با استفاده از نرم افزارGIS بر روي نقشه هاي جداگانه رسم شد.
يافته ها: بروز تجمعيCRC در استان اصفهان با توجه به محل زندگي بيماران 18.4 در هر 100 هزار نفر و ميزان مرگ و مير تجمعي آن 9/3 در هر 100 هزار نفر است. همين مقادير با توجه به تولد بيماران به ترتيب معادل 11 در هر 100 هزار نفر و 2.7در هر 100 هزار نفر است. بيشترين بروز سرطان كلون در ساكنين شهرستان اصفهان (11 در هر 100 هزار نفر) و كمترين آن در متولدين شهرستان فلاورجان (1.4 در هر 100 هزار نفر) مي باشد. بيشترين مرگ و مير ناشي از سرطان كلون در ساكنين شهرستان اصفهان (2.6در هر 100 هزار نفر) است. بيشترين و كمترين بروز سرطان ركتوم به ترتيب در متولدين و ساكنين شهرستان هاي نائين (16.8 در هر 100 هزار نفر) و فريدن (2.2در هر 100 هزار نفر است). بيشترين مرگ و مير ناشي از سرطان ركتوم در متولدين شهرستان اردستان (9.5 در هر 100 هزار نفر) ديده مي شود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نتيجه گيري مي كند كه:
1- توزيع بروز مرگ و مير ناشي از CRC در مناطق جغرافيايي مختلف استان اصفهان، متفاوت است.
2- شهرستان هاي اردستان، نايين، شهرضا و اصفهان به عنوان مناطق پرخطر و شهرستان فلاورجان به عنوان منطقه كم خطر شناسايي شدند.
3- انجام مطالعات بيشتري در اين زمينه جهت بررسي علت اين تفاوت ها پيشنهاد مي شود.
كلمات كليدي: