مقايسه نتايج درماني شيمي درماني، راديوتراپي، جراحي بعد از كموراديوتراپي در سرطان مري

نويسنده: سيداميرعباس ميرابوالفتحي
استاد راهنما: مجيد مشك گو
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: سرطان مري در كشور ايران شايعتر از كشورهاي ديگر دنيا و بيش از 70% سرطانهاي دستگاه گوارش در ايران از نوع سرطان مري است. اين سرطان از مهمترين سرطانهاي ناتوان كننده مي باشد و كشور ما در اين رابطه با مشكلات اقتصادي و درماني زيادي روبرو مي باشد. معمولاً تشخيص بيماري با پيگيري علت سختي بلع (ديسفاژي) مي باشد كه از نوع پيشرونده بوده و در ابتداي بيماري سازش كرده و در مراحل انتهايي بيماري به پزشك مراجعه مي كند.
در حال حاضر بيماران مبتلا به سرطان مري با توجه به نوع پاتولوژي، محل تومور،سن، وجود علائم به نفع متاستاز، شرايط قلبي- ريوي و ... به دو گروه تقسيم مي شوند: گروه اول بيماران كانديد عمل جراحي(Curative or Palliative) هستند در حاليكه در گروه دوم، بيماران به علت متاستازهاي وسيع و يا شرايط نامناسب جسماني كانديد درمانهاي غير جراحي مي شوند. نقش درمانهاي تركيبي در سرطان مري بسيار شاخص تر شده است. در سالهاي اخير مطالعاتي در زمينه بكارگير جراحي همراه با راديوتراپي و كموتراپي(درمان Adjuvant) انجام شده است كه نتايج قابل قبولي را نيز ارايه كرده است.
هدف كلي در اين پژوهش، علاوه بر بررسي نقش درمانهاي مختلف سرطان مري در بهبود وضعيت كلينيكي و طولاني شدن بقاي بيمار، جايگزيني جراحي در بيماران كانديد درمانهاي غيرجراحي (درصورتيكه شرايط مطلوب فيزيكي را داشته باشند) نيز مي باشد.
نتايج حاصله عبارتند از:
•زنان بهتر از مردان به درمان جواب مي دهند.
•در سنين پايينتر جواب به درمان بهتر مي باشد.
•هر چه ضايعه در قسمت ديستال تر باشد، تمايل به جراحي بيشتر و هر چه پروگزيمال تر (مري گردني) باشد، تمايل به درمان غيرجراحي بيشتر است.
•در بيماران جراحي شده، بهبودي حال عمومي، افزايش وزن، بهبودي نسبي تا كامل ديسفاژي و سوروايوال بسيار بيشتر از بيماران جراحي نشده است.
•با توجه به معاينات عمومي و وضعيت جسماني، اكثر بيماران (حتي با داشتن متاستاز)، قادر به تحمل جراحي مري بوده و در صورت انجام جراحي، مورتاليته و موربيديته كوتاه و دراز مدت آنها با گروههاي ديگر تفاوتي محسوس نداشته است.
•اختلاف در زمان بقا در روشهاي جراحي براي مردان محسوس نبوده ولي براي زنان محسوس و در روش رزكسيون به طور معني داري، بالاتر از روشهاي غيرجراحي است.
كلمات كليدي: