بررسي نتايج اعمال جراحي سرطانهاي مري در بيماران بستري شده در بيمارستان فيروزگر طي سالهاي 1379-1374

نويسنده: مهدي امين خاكي
استاد راهنما: ذوالفقاري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1381/01/01
مدرك: دكترا جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: عليرغم پيشرفتهاي بعمل آمده در جراحي، مراقبتهاي ويژه، پرتو درماني و شيمي درماني كانسر مري يكي از شايعترين كانسرها در دنيا مي باشد، اين كانسر در كشورهاي غربي شيوع كمتري داشته اما در آسيا و آفريقا شيوع بسيار بيشتري داشته و ششمين علت مر در اثر كانسر مي باشد. شايعترين مناطق كانسر مري سواحل جنوبي درياي خزر در ايران و كشورهاي آسياي مركزي مي باشند.
تقريباً 95% از كانسرها ازوفاژ در دنيا از نوع اسكواموس سل كارسينوما بوده اما در حال حاضر آدنوكارسينوم شايعترين نوع كانسر ازوفاژ در كشور آمريكا مي باشد. كانسر ازوفاژ هنور بيماري مهلكي است و بقاء 5 ساله آن در مجموع بيماران پس از عمل جراحي حدود 20% است، درمان كارسينوم عمدتاً بسته به مرحله بيماري در هنگام مراجعه مي باشد و درمان جراحي درمان اصلي آن كانسر ازوفاژ در بيماراني است كه تحمل عمل بزرگي چون رزكسيون مري را دارند.
ما در مطالعه خود به بررسي نتايج اعمال جراحي انجام شده برروي بيماران مبتلا به كانسر مري طي سالهاي 1374 تا 1379 در مركز درماني فيروزگر پرداخته ايم. در مطالعه ما مجموعا ً 35 بيمار تحت عمل جراحي قرار گرفته اند، از اين 35 بيمار 25 نفر مذكر و 10 نفر مونث بوده اند جوانترين بيمار مردي 28 ساله و مسن ترين آنها مردي 79 ساله بوده است، شايعترين دهه سني بيماران در خانمها دهه پنجم و در آقايان دهه ششم بوده است. شايعترين علامتي كه بيماران مراجعه نموده اند ديسفاژي بوده است از نظر پاتولوژي تنها 3 بيمار مبتلا به آدنوكارسينوم و بقيه دچار اسكواموس سل كارسينوما بوده اند (در حال حاضر در آمريكا شايعترين نوع كانسر مري آدنوكارسينوم مي باشد) 19 بيمار تحت عمل جراحي ارينگر (ازوفاژكتومي ترانس هياتال) و 7 بيمار تحت عمل جراحي Mckewn و يك بيمار نيز Ivorlewis شده است. 4 بيمار نيز ازوفاژكتومي ترانس هياتال بهمراه كولون اينترپوزيشن شده اند و 4 بيمار نيز بدليل متاستاز ازوفاژكتومي نشده اند، موربيدتي عمل جراحي در 10 بيمار يعني 32% بيماران رخ داده كه شايعترين آن نشت از آناستوموز گردني بوده است.
كلمات كليدي: