عمل جراحي كانسر مري به روش گاستروازوفاگوستومي گردني در مركز پزشكي امام خميني تبريز

نويسنده: صمد مصدقي خيا وي
استاد راهنما: محمدرضا ناسي زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1366/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: