استفاده از لجن تصفيه خانه آب شماره يك تهران در تصفيه فاضلاب صنعت نساجي

نويسنده: فرجاد باطبي
استاد راهنما: فروغ واعظي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، قاسمعلي عمراني
تاريخ دفاع: 1378/11/09
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: يكي از اساسي ترين مشكلات در مديريت تصفيه خانه هاي آب، مسئله دفع لجن حاصل از زلال سازهاست. حجم زياد لجن توليدي خصوصيات نامطلوب آبگيري از علل اصلي بروز اين مشكلات است و بطور كلي بايد گفت زائدات تصفيه خانه هاي آب را بايد در رديف فضولات صنعتي به حساب آورد. به اين ترتيب انتخاب روش دفع كه بايد بر اساس دو ديدگاه اصلي يعني رعايت مسائل زيست محيطي و نيز شرايط اقتصادي باشد اهميت ويژه اي پيدا مي كند.
اغلب تصفيه خانه هاي آب لجن توليدي را بدون كنترل شايسته و رعايت ضوابط لازم به محيط دفع مي كنند. تصفيه خانه آب شماره يك تهران ( جلاليه) كه نمونه هاي لجن مورد نياز در اين تحقيق از آن جا برداشت شده است، لجن توليدي خود را گهگاه در كانالهاي جمع آوري آبهاي سطحي خيابانهاي اطراف تخليه مي نمايد كه علاوه بر آلودگي محيط زشتي منظره ايجاد شده آنهم براي شهر تهران بعنوان پايتخت كشور جاي تامل دارد.
براي دفع صحيح لجن تصفيه خانه ها روشهاي مختلفي ارائه شده است. يكي از اين روشها كه امروزه در جهان مورد توجه زيادي قرار گرفته، بازيابي مواد منعقد كننده بكار رفته در فرآيند انعقاد و ته نشيني و كاربرد مجدد آن در تصفيه آب و فاضلاب است. اين عمل ضمن صرفه جويي اقتصادي در مصرف مواد منعقد كننده، موجب كاهش حجم و ميزان آلودگي لجن باقي مانده و بالطبع كاهش مشكلات دفع لجن خواهد شد.
آناليز لجن توليدي از مرحله انعقاد تصفيه خانه آب شماره يك تهران كه از كلرورفريك بعنوان منعقد كننده استفاده مي نمايد، نشان مي دهد كه اين لجن حاوي 6 تا 7 گرم در ليتر تركيبات آهن است. بنابراين بازيابي اين مقدار آهن مي تواند كاهش چشمگيري در حجم لجن داشته و دفع نهايي آنرا تسهيل نمايد. ضمن اينكه بكارگيري آهن بازيابي شده در تصفيه آب و فاضلاب مي تواند منافع اقتصادي مهمي به همراه داشته باشد. در اين تحقيق آهن موجود در لجن تصفيه خانه مذكور با روش هضم اسيدي ( اسيد سولفوريك ) و رساندن آن به 2=PH تا حدود 5/47 درصد بازيابي شد و آهن بازيابي شده به شكل سولفات، سپس بعنوان منعقد كننده در تصفيه دو نوع فاضلاب صنعت نساجي مورد استفاده قرار گرفت. فاضلابهاي مورد بررسي شامل: فاضلاب نساجي با ماده اوليه مصرفي الياف سنتتيك ( كارخانه كشميران) و فاضلاب نساجي با ماده اوليه مصرفي الياف پنبه ( كارخانه چيت ري) بود. در مورد فاضلاب اول پس از تاثير منعقد كننده بازيابي شده در 7= PH بعنوان PH بهنيه تصفيه فاضلاب، دامنه درصد حذف COD، BOD، SS كدورت رنگ و فسفر بترتيب 85-60، 85-55، 80-60، 95-90، 80-70 و 45-40 بدست آمد و در مورد فاضلاب دوم پس از تاثير ماده منعقد كننده بازيابي شده در 7= PH، دامنه درصد حذف COD، BOD، SS كدورت و رنگ بترتيب برابر 80-70، 85-75، 95-80 و 80 بود، اما ميزان حذف فسفر اين فاضلاب بسيار متغير بوده است. ميزان مصرف منعقد كننده بازيافتي در انجام تصفيه فاضلابهاي دو كارخانه فوق الذكر بترتيب برابر 5-2 و 15-5/7 ميلي گرم در ليتر بر حسب آهن بوده است.
كلمات كليدي: