جراحي رزكسيون كانسر مري (عمل Palliative ياCurative )

نويسنده: بهنام خسروي نژاد
استاد راهنما: داريوش راوري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، ،
چكيده: بر هيچكس پوشيده نيست كه در دنياي امروز سرطانها بخش عظيمي از نيروي مطالعاتي و هزينه هاي مالي تشخيص و درماني را به خود صرف نموده اند و تشخيص زودرس و درمان كافي آنها اهميت روزافزوني پيدا كرده است و مي كند. اكثر قريب به اتفاق محققين اين رشته سعي بر افزايش طول عمر بيماران و افزايش سطح كيفيت زندگي بيماران در آخرين روزهاي عمر بيماران را دارند. سرطان در كشورهاي صنعتي و پيشرفته بعنوان مسئله اي مهم به حساب مي آيد ولي متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه بيمارهاي واگير اين مسئله را در رتبه دوم اهميت قرار داده است. از آنجايي كه مملكت ما ، ايران بخشي از كمربند آسيايي سرطان مري ويكي از سه نقطه اي است كه بالاترين ميزان بروز سرطان مري را مي دهد، لذا طرح درماني اين مسئله اهميت بسزايي دارد.
اگرچه در تمام سرطانهاي شايع دنيا، سرطان مري هفتمين جايگاه را دارد ولي با توجه به شيوع اين بيماري در ايران و قرارگيري در كمربند آسيايي پس از تومورهاي پوستي دومين تومور شايع ايران را تشكيل مي دهد.
متاسفانه در ايران و حتي در كشورهاي پيشرفته ديگر بدليل تاخير در مراجعه بيمار و علل ديگر، مراجعه بيمار زماني صورت مي گيرد كه عدم توانائي بلع جامدات و مايعات و سوء تغذيه و گسترش بيماري مانع از درمان قطعي اين سرطان مي شود و از طرف ديگر سوء تغذيه شديد و كهولت سن و stage هاي بالاي بيماري مانع از انجام جراحي هاي راديكال مي شود و نياز به ساير درمانهاي جانبي مثل راديوتراپي و كموتراپي را اجتناب ناپذير مي كند.
لذا برآن شديم كه علائم شايع بيماران مورد مراجعه به مراكز درماني ايران را در يكي از بيمارستانها مورد بررسي قرار دهيم و نوع عمل جراحي را كه منجر به درمان موقتي بيماري شده را مورد بحث و تفحص قرار دهيم و نتيجه گيري از بهترين عمل جراحي كه در درمان بكار مي رود را داشته باشيم.
كلمات كليدي: