بررسي نتايج درماني و عوارض بازسازي مري گردني و فارنگس با استفاده از فلاپهاي پوستي- عضلاني

نويسنده: صديقه درويش شفيقي
استاد راهنما: شهرام ناظراني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: سرطانهايي كه ناحيه گردني و قفسه سينه اي مري و بطور شايع لارنگس و فارنگس را درگير مي كنند چه بصورت اوليه و چه ثانويه يكي از مشكلات عمده در بازسازي مري و فارنگس را تشكيل مي دهند اگر جايگزيني فارنگس و ازوفاژ با لوله هاي پوستي و فلاپهاي پوستي- عضلاني و قسمت جداگانه اي از ژژنوم كه بر پايه عروقي گردن گذاشته مي شود قابل استفاده است ولي نياز به تكنيكهاي ميكروواسكولار داشته و در چند مرحله و با زمان طولاني و مشكلات تكنيكي فراوان انجام مي شود كه بدليل اين مشكلات بصورت متداول استفاده نمي شوند.
اكثر كارسينوم هاي مري از نوع كارسينوم سنگفرشي بوده و شيوع متغيري دارند. كانسر فارنگس در مناطق آسيايي و از جمله در كشور ايران شيوع نسبتاً بالايي دارد.كانسرهاي هيپوفارنگس كلاً با رفتاري مهاجم و گسترش وسيع و متاستاز زودهنگام مشخص مي شوند و از طرفي آناتومي ناحيه و شبكه لنفاتيكي وسيع موجب مي شود كه بصورت محدود بندرت كشف شوند. همچنين اين تومورها بيشتر از نوع زخمي بوده و سير تدريجي داشته و همراه با متاستازهاي پراكنده و حدود نامشخص هستند از سوي ديگر اين بيماران اكثراً ناتوان و ضعيف بوده و انتخاب تكنيك مناسب مستلزم در نظر گرفتن شرايط عمومي بيمار نيز مي باشد.
عمل لارنگوفارنژكتومي كامل و بدنبال آن ترميم و بازسازي هيپوفارنگس و مري گردني در ايران و مراكز معدودي شناخته شده و انجام ميگيرد. تاكنون تحقيق و مطالعه اي در اين مقوله و نتايج آن در طيف وسيع صورت نگرفته است. از طرفي مقالات و كتب ارجاعي در اين باب نيز بسيار محدود مي باشد. در نتيجه انجام مطالعه تحقيقي در اين مورد و معرفي تكنيك هاي بازسازي بخصوص موارد استفاده از فلاپهاي پوستي- عضلاني و ارائه نتايج آن ضروري به نظر مي رسد.
اولين مورد رزكسيون موفقيت آميز سرطان مري گردني در سال 1877 توسط Czerny و با ترميم از طريق فلاپهاي پوستي گردني انجام شده است. مطالعات اوليه اي كه راجع به زركسيون مري گردني انجام شد حكايت از مرگ و مير بالاي اين روش داشت و متاسفانه ترميم هايي كه با استفاده از فلپ هاي گردني انجام مي گيرند معمولاً احتياج به اعمال جراحي متعدد دارند. به خاطر وجود چنين مشكلات و نتايج نه چندان رضايتبخش كه از اين اعمال بدست آمده بيشتر جراحان استفاده از روش راديوتراپي را ترجيح مي دهند. مطالعات كالين همچنين نشان مي دهد كه تسكين بيمار بدنبال عمل ازروفاژكتومي و بالا كشيدن معده(Gasric pull up) بلافاصله پس از آن در مقايسه با استفاده اوليه از پرتوتابي بهتر بوده است. در سرطان مري گردني اغلب ناحيه حنجره مورد تهاجم تومورهاي ميكروسكوپيك قرار گرفته و در 94% موارد به همراه ازوفاژكتومي احتياج به لارنژكتومي توتال نيز مي شود. اثر مولفين بر اين عقيده اند كه حتي اگر تومور واضحي در تراشه ديده نشود بايد آنرا خارج كرد.
كلمات كليدي: