درمان سرطانهاي مري با انتقال آزاد ژژونوم

نويسنده: مرتضي خوانين زاده
استاد راهنما: محمد عشايري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: