سرطان بدخيم مري و بررسي 400 بيمار مبتلا در ايران

نويسنده: شهريار شاملو فرهمند
استاد راهنما: جواد هيئت
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: آزاد اسلامي واحد تهران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: