بررسي نتايج حاصل از بيوپسي مري در ازوفاگوسكوپي بيماران مركز پزشكي شهداي هفت تير از سال 66 تا 70

نويسنده: محمد مورخ
استاد راهنما: اميرحسين فقيهي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده: در حال حاضر پيشرفت قابل ملاحظه اي در اندوسكوپي دستگاه گوارش و تشخيص بيماريهاي مري حاصل شده است. متداول شدن پان آندوسكوپي با ديد فرونتال براي ما پيدا كردن ناهنجاري هاي مخاطي مري را ممكن ساخته است.
نظر به اينكه كانسر مري در كشور ما شيوع بالايي نسبت به ساير مناطق جهان دارا مي باشد اين پايان نامه را به اين هدف كه راههاي تشخيصي و درصد موفقيت اين امور را بسنجيم انتخاب كردم.
كلمات كليدي: